fbpx

Ogólne warunki świadczenia usług

DLA KLIENTÓW JACKA MAZUREWICZA INNOVATIVE ENGLISH

Drogi Kliencie,

dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkamiświadczenia usług.

Formuła niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług (dalej jako: „OWŚU”) zakłada ustalenie ramowych zasad i warunków, na jakich nastąpi składanie zamówień na nasze usługi, zawarcie oraz realizacja umów o świadczenie usług zawieranych między nami a Państwem, w tym złożenie zamówienia i zawarcie umowy o świadczenie usług będącej przedmiotem naszych aktualnych uzgodnień oraz ewentualnych późniejszych zamówień i umów, w miarę Państwa potrzeb. Celem OWŚU jest również spełnienie obowiązków informacyjnych wobec konsumentów zgodnie z ustawą o prawach konsumenta.

Niniejsze OWŚU, w razie podjęcia decyzji o współpracy, regulują w szczególności zasady, na jakich nastąpi złożenie i przyjęcie zamówienia oraz wykonanie i rozliczenie umowy, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Warunki te znajdą zastosowanie w razie braku innych ustaleń między nami.
Zapraszamy do zapoznania się z OWŚU oraz skorzystania z naszych usług,
Właściciel JACEK MAZUREWICZ INNOVATIVE ENGLISH

01. O NAS

   1. Usługodawcą jest JACEK MAZUREWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JACEK MAZUREWICZ INNOVATIVE ENGLISH wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres do doręczeń: Rynek 14, 13-324 Grodziczno; NIP: 7393935664; REGON: 385133725 (dalej jako: „Usługodawca”).
  1.  
   1. Dane kontaktowe:

a. adres do korespondencji: Rynek 14, 13-324 Grodziczno;
b. adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
c. numer telefonu kontaktowego: 730-141-519.

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Cenimy sobie przejrzystość, dlatego standardowo nawiązanie współpracy między Państwem a nami ma przebieg według następującego schematu:

   1. Składają Państwo zapytanie dotyczące usług, które chcą zakupić, np. drogą mailową, telefoniczną, za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, komunikatora Skype lub za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych.
   2. Na podstawie zapytania przygotowujemy dla Państwa dopasowaną ofertę i przedstawiamy ją Państwu na trwałym nośniku do akceptacji. W razie niejasności co do przedmiotu Państwa zapytania, zadajemy Państwu najpierw dodatkowe pytania w celu lepszego poznania Państwa potrzeb i opracowania dopasowanej oferty.
   3. W przypadku akceptacji oferty umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta.
   4. W przypadku dodatkowych uzgodnień (negocjacji) umowa zostaje zawarta, gdy dojdziemy do porozumienia co do kwestii będących przedmiotem uzgodnień.

2. Cena usługi wskazana w naszej ofercie złożonej w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub wskazana podczas naszych uzgodnień (w przypadku ich prowadzenia) podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami tytułem umowy o świadczenie usług, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, są Państwo informowani w naszej ofercie lub w trakcie uzgodnień – zawsze przed zawarciem umowy (to jest przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).

3. Nawiązanie współpracy, w tym złożenie przez Państwa zamówienia, zawarcie umowy oraz ewentualne jej zmiany, może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami: drogą poczty elektronicznej (mailowo) lub telefonicznie. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWŚU.

4. Akceptując przedstawioną przez nas ofertę, powinni Państwo dodatkowo przekazać nam co najmniej następujące dane umożliwiające realizację zawieranej umowy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące przedmiotu umowy, w szczególności rodzaj oraz ilość interesujących Państwa usług, które mają zostać wykonane. Ze względu na charakter niektórych usług przez nas świadczonych, konieczne może okazać się podanie dodatkowych informacji, w szczególności na temat Państwa poziomu znajomości języka angielskiego. W przypadku braku niektórych informacji poprosimy Państwa o ich uzupełnienie.

5. Niezależenie od sposobu nawiązania współpracy umowa jest zawierana zawsze zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem cywilnym oraz ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. – w przypadku trybu ofertowego na skutek przyjęcia przez drugą stronę oferty, a jeżeli prowadzimy negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia umowy, to gdy dojdziemy do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).

6. Państwa zapytanie ma dla nas charakter niewiążący, tak długo, dopóki nie prześlemy Państwu w odpowiedzi oferty. O ile z warunków zawartych w treści naszej oferty nie wynika inaczej, przedstawiona oferta jest dla nas wiążąca przez czas potrzebny Państwu na udzielenie, bez nieuzasadnionego opóźnienia, odpowiedzi co do jej przyjęcia lub odrzucenia, lecz nie dłużej niż przez 7 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Po tym czasie prosimy o ponowny kontakt w celu potwierdzenia, czy nasza oferta jest w dalszym ciągu aktualna.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy o świadczenie usług następuje poprzez doręczenie niniejszych OWŚU przed zawarciem umowy oraz dowodu zakupu. Dodatkowo w zależności od sposobu nawiązania współpracy utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Państwu treści zawieranej umowy może nastąpić także w inny sposób (np. poprzez przesłanie wiadomości mailowej lub utrwalenie ustaleń na piśmie).

3. PRZEDMIOT UMOWY

1. Staramy się maksymalnie dopasować do Państwa potrzeb i oczekiwań, dlatego przedmiot umowy o świadczenie usług zawsze ustalamy indywidualnie z Państwem. Przedmiotem umowy, z uwagi na zakres działalności naszej firmy, są przede wszystkim usługi w zakresie nauki języka angielskiego za pośrednictwem komunikatorów elektronicznych (np. komunikator Skype lub Messenger) lub telefonicznie oraz wykonywania tłumaczeń z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.

2. Szczegółowe informacje o zakresie świadczonych przez nas usług znaleźć możecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: www.angielski-przez-skype-korepetycje.pl. Strona ma charakter informacyjny i informacja tam zawarte mogą się różnić od indywidualnej oferty przygotowanej dla danego Klienta na podstawie niniejszych OWŚU. W takiej sytuacji wiążące są zawsze indywidualne ustalenia między Klientem a Usługodawcą potwierdzone na trwałym nośniku (np. w ofercie lub w trakcie negocjacji, zawsze przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową).

3. Przedmiot danej umowy oraz jej szczegółowe warunki ustalane są każdorazowo przed zawarciem umowy (np. w ofercie lub w trakcie uzgodnień zawsze przed wyrażeniem przez Państwa woli związania się umową). W pozostałym zakresie zastosowanie mają niniejsze OWŚU.

4) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest poczta elektroniczna (e-mail), komunikator Skype, nasze media społecznościowe oraz telefon, za pośrednictwem których będą Państwo wymieniać z nami informacje dotyczące umowy o świadczenie usług. Zapraszamy również Państwa do kontaktu pisemnego lub osobistego. Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w stopce oraz na wstępie OWŚU.

5) SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Sposób i termin płatności jest każdorazowo ustalany z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Poniżej przedstawiamy standardowe sposoby i terminy płatności, które są dostępne w razie braku innych uzgodnień między nami.

2. Udostępniamy następujące sposoby płatności:

a. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy: 71 1140 2004 0000 3502 7966 1868.

3. Terminy płatności:

a. W przypadku wyboru płatności przelewem, Klient obowiązany jest do uiszczenia płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zawarcia umowy – w każdym razie nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usług.

b. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień, w którym Usługodawca odnotował płatność Klienta albo otrzymał potwierdzenie zapłaty, w zależności, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

6) SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI NAUKI ANGIELSKIEGO

  1. Niniejszy punkt OWŚU dotyczy wyłącznie świadczenia usług w zakresie nauki j. angielskiego.
  2. Szczegóły dotyczące sposobu i terminu wykonania usługi przez Usługodawcę są każdorazowo ustalane z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usług.
  3. Standardowo nasze usługi świadczymy na odległość – za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej(np. komunikator Skype lub Messenger) lub rozmowy telefonicznej. W przypadku środków komunikacji elektronicznej Usługodawca prowadzi lekcję bez wykorzystania kamery.
  4. Cena usług obejmuje wyłącznie koszt wykonania usług i wynagrodzenie Usługodawcy, z wyłączeniem kosztów transmisji danych i połączeń telefonicznych wymaganych do udziału w lekcji Usługodawcy. Klient ponosi zawsze we własnym zakresie wydatki tego typu.
  5. Usługodawca nie oferuje możliwości zakupu lekcji jednorazowych. Nasze usługi realizujemy standardowo w formie pakietu spotkań, zgodnie z ustalonym wcześniej wspólnie terminarzem lekcji. Zakup lekcji może obejmować pakiet wynoszący minimum 4 (cztery) spotkania.
  6. Lekcje mogą być przeprowadzane w imieniu Usługodawcy przez wyznaczonych przez niego lektorów, działających w charakterze jego pomocników i podwykonawców, o których wyborze sam zadecyduje.
  7. O ile z treści zawartej umowy o świadczenie usług nie wynika inaczej, podawane przez nas terminy realizacji usługi liczone są zawsze w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy; w godzinach od 8:00 do 21:00.
  8. Nasze usługi świadczone są zgodnie z ich opisem znajdującym się w treści przedstawionej Państwu oferty, w tym również na warunkach ustalonych szczegółowo przez Usługodawcę z Klientem, w szczególności w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony jeszcze przed lub po zawarciu umowy o świadczenie usług.
  9. Przed rozpoczęciem zajęć przekażemy Państwu materiały do nauki języka angielskiego niezbędne do przeprowadzenia lekcji.
  10. Klient obowiązany jest do współdziałania z Usługodawcą celem prawidłowego wykonania umowy. Jeżeli wynika to z treści i charakteru zawartej umowy o świadczenie usług, Klient jest obowiązany przekazać Usługodawcy niezbędne informacje (np. dotyczące poziomu znajomości języka angielskiego) w zakresie potrzebnym do wykonania przedmiotu umowy przez Usługodawcę. W przypadku braku niektórych informacji bądź ich niejasności, Klient może zostać poproszony o ich uzupełnienie lub doprecyzowanie.
  11. Klient obowiązany jest przekazywać Usługodawcy wyłącznie informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd, które nie będą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym praw podmiotów trzecich.
  12. Klient może zrezygnować z lekcji bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w drodze wypowiedzenia przesłanego Usługodawcy co najmniej drogą poczty elektronicznej (e-mail) lub w wiadomości SMS najpóźniej 24godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia lekcji
  13. W przypadku późniejszej rezygnacji, Klient obowiązany będzie zwrócić Usługodawcy wydatki poniesione już w celu wykonania umowy oraz uiścić wynagrodzenie odpowiadające wykonanym przez Usługodawcę do tej pory czynnościom. Jeżeli wypowiedzenie nastąpi bez ważnej przyczyny, uzasadniającej konieczność rezygnacji z lekcji, Klient powinien również naprawić na zasadach ogólnych szkodę poniesioną przez Usługodawcę. Spóźnienie Klienta przekraczające 15 minut liczonych od uzgodnionego terminu rozpoczęcia lekcjimoże zostać uznane przez Usługodawcę za rezygnację z lekcji oraz będzie pociągać za sobą konsekwencje przewidziane w poniższym punkcie OWŚU.
  14. Jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usług nastąpi rezygnacja z umowy przez Usługodawcę z przyczyn, za które Państwo nie ponoszą odpowiedzialności, albo umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient jest uprawniony do otrzymania pełnego zwrotu kosztów z tytułu umowy.
  15. W przypadku niewykonania usługi w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (np. spowodowanych awarią techniczną, wypadkami losowymi itd.), Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania usługiw innym uzgodnionym terminie. O przewidywanych zmianach Usługodawca zobowiązuje się poinformować Państwa niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub przesłanie wiadomości SMS. W przypadku nieprzyjęcia propozycji Usługodawcy uprawnieni są Państwo do otrzymania zwrotu płatności za niezrealizowaną w terminie usługę.
  16. Postanowienia niniejszego punktu OWŚU nie ograniczają ani nie wyłączają ustawowych praw konsumenta w tym także prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 10OWŚU.

7) SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA TŁUMACZENIA

1. Niniejszy punkt OWŚU dotyczy wyłącznie świadczenia usług w zakresie wykonywania tłumaczeń z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski.
2. Szczegóły dotyczące sposobu i terminu wykonania usługi przez Usługodawcę są każdorazowo ustalane z Państwem przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Do terminu wykonania usługi nie wliczamy jednak czasu oczekiwania na otrzymanie od Państwa informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonania tłumaczenia, a sam początek terminu liczony jest od otrzymania od Państwa informacji lub dokumentów niezbędnych do samego rozpoczęcia zlecenia, nie wcześniej jednak niż od dnia otrzymania przez nas umówionej płatności.
3. O ile z treści zawartej umowy o świadczenie usług nie wynika inaczej, podawane przez nas terminy realizacji usługi liczone są zawsze w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Usługodawca oświadcza, że posiada wymagane kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń zwykłych z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski. Jednocześnie Usługodawca oświadcza, że nie ma uprawnień tłumaczenia przysięgłego, dlatego wszystkie wykonywane przez niego tłumaczenia są tłumaczeniami zwykłymi.
5. Usługodawca może posługiwać się przy wykonywaniu usług pomocnikami i podwykonawcami, o których wyborze sam zadecyduje, przy czym Usługodawca zapewnia, że osoby te będą legitymować się kwalifikacjami i umiejętnościami nie gorszymi od Usługodawcy.
6. Usługodawca może przy realizacji usług posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym pomagającym w wykonywaniu tłumaczeń.
7. Realizacja usługi może wymagać udzielenia przez Państwa dodatkowych informacji oraz dostarczenia dodatkowych dokumentów lub danych (np. dostępowych). Prośba o udzielenie odpowiednich informacji i dostarczenie dokumentów zostanie każdorazowo przesłana przez nas telefonicznie lub w postaci wiadomości e-mail na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej. Są Państwo zobowiązani do udzielenia nam w takim wypadku lub dostarczenia dokumentów niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania prośby, chyba że dostarczenie w tym terminie nie będzie możliwe – w takim wypadku prosimy o przesłanie nam informacji o możliwym terminie udzielenia informacji lub dostarczenia dokumentów.
8. Zarówno my, jak i Państwo jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności oraz do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacjiuzyskanych w trakcie świadczenia usługi, które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz dane osobowe. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo, w tym także w razie zaprzestania korzystania z naszych usług. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy: (1) których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, (2) podanych wcześniej przez drugą stronę do publicznej wiadomości lub w jakikolwiek inny sposób przez niego rozpowszechnionych, (3) uznanych przez drugą stronę za objęte obowiązkiem poufności, co do których druga strona wyraziła późniejszą, pisemną zgodę na ich ujawnienie.
17. Klient może zrezygnować z tłumaczenia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztóww drodze wypowiedzenia przesłanego Usługodawcy co najmniej drogą poczty elektronicznej (e-mail) lub w wiadomości SMS najpóźniej do chwili rozpoczęcia wykonania usług przez Usługodawcę.
18. W razie późniejszej rezygnacji, Klient obowiązany będzie zwrócić Usługodawcy wydatki poniesione już w celu wykonania usługi oraz uiścić wynagrodzenie odpowiadające wykonanym przez Usługodawcę do tej pory czynnościom. Jeżeli wypowiedzenie zlecenia nastąpi bez ważnej przyczyny, uzasadniającej konieczność rezygnacji z usługi, Klient powinien również naprawić na zasadach ogólnych szkodę poniesioną przez Usługodawcę.
19. Postanowienia niniejszego punktu OWŚU nie ograniczają ani nie wyłączają ustawowych praw konsumenta w tym także prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 10 OWŚU.

8) ZASADY DOSTĘPU DO TREŚCI USŁUGODAWCY (PRAWA AUTORSKIE)

1. Treścii materiały przygotowane i udostępniane Klientowi w ramach umowy z Usługodawcąmogą stanowić przedmiotPrawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z treści Usługodawcy stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
2. Usługodawca dysponuje pełnią autorskich praw majątkowych lub innych wymaganych zezwoleń i licencji do utworów powstałych w rezultacie wykonania usługi na rzecz Klienta.
3. O ile z odrębnych, pisemnych ustaleń z Usługodawcą nie wynika inaczej, Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści, informacji i materiałów otrzymywanych na podstawie umowy. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z powyższych treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z tych treści, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania utworu oraz jego zapisu i przechowywania w całości lub w części (w tym techniką cyfrową, przy użyciu komputera, za pośrednictwem internetu); (2) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania i stosowania utworu (w tym techniką cyfrową, przy użyciu komputera, za pośrednictwem internetu); (3) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia utworu w całości lub w części (w tym techniką cyfrową, przy użyciu komputera, za pośrednictwem internetu); w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania, stosowania lub przechowywania utworu niezbędne jest jego zwielokrotnienie. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania utworu w jakiejkolwiek formie, w tym publicznego wyświetlania oraz najmu utworu, jego kopii lub opracowań; (2) sublicencjonowania utworu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z utworu, jego kopii lub opracowań) oraz (3) do wprowadzenia utworu do obrotu w jakiejkolwiek formie, w tym użyczenia lub najmu.
4. Klientowi zabrania się również utrwalania jakąkolwiek techniką spotkań, lekcjii konsultacji przeprowadzonych przez Usługodawcę lub jego lektorów dla Klienta oraz rozpowszechniania i wprowadzania ich do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient nie ma również prawa rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie nagrań z tych spotkań lub ich kopii, w tym również treści i materiałów autorskich udostępnionych mu podczas tych spotkań, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa, w tym regulacji o dozwolonym użytku.
5. Klientowi zabrania się także modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w treści i materiały autorskie udostępniane mu na podstawie umowy z Usługodawcą oraz ich rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie.

9) REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności względem Państwa, jeżeli usługazostała wykonana w sposób niezgodny z umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym (w tym art. 471 i dalsze Kodeksu cywilnego). Odpowiedzialność zawodowa Usługodawcy za świadczone usługi może być ponadto regulowana odrębnymi przepisami szczególnymi.
2. Usługodawca obowiązany jest do prawidłowego świadczenia usług – zgodnie z warunkami zawartej umowy o świadczenie usług.
3. Reklamacje związane z umowąświadczenia usługmogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub pisemnie pod adresem: Rynek 14, 13-324 Grodziczno.
4. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenia co do rekompensaty lub należytego wykonania umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, przy czym mogą wpłynąć na końcową decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności reklamacji.
5. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentówbrak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

10) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Niniejszy punkt OWŚU dotyczy wyłącznie Klientów zawierających z Usługodawcą umowy jako konsumenci.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
3. Z zastrzeżeniem pkt.10.2OWŚU, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w pkt. 10.5 OWŚU. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Rynek 14, 13-324 Grodziczno lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoruformularza odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta oraz OWŚU, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku umowy o świadczenie usługbieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
5. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonania usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (również za zrealizowaną lekcję próbną w kwocie 90 PLN). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Niniejszy punkt OWŚU dotyczy wyłącznie Klientów zawierających z Usługodawcą umowy jako konsumenci.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: www.spsk.wiih.org.pl; (b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); (c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy o świadczenie usług.

12) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane z Usługodawcą zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca może dokonywać zmian w niniejszych OWŚU, jednak zmiany te nie będą miały wpływu na prawa nabyte stron, w szczególności zawarte, realizowane oraz już wykonane umowy o świadczenie usług.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWŚUmają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik numer 1 do OWŚU
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Państwa. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z transakcjami regulowanymi niniejszymi OWŚU jest JACEK MAZUREWICZ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JACEK MAZUREWICZ INNOVATIVE ENGLISH wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający adres do doręczeń: Rynek 14, 13-324 Grodziczno; NIP: 7393935664; REGON: 385133725; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.oraz numer telefonu kontaktowego: 730-141-519 – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: www.eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
3. Zawieranie umów na podstawie niniejszych OWŚU jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem– niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym w niniejszych OWŚU i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio w OWŚU lub podawany przez Administratora np. w korespondencji za pośrednictwem poczty elektrycznej; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia rozliczeń księgowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

2) PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

3) CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Każdorazowo cel, podstawa i okres odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa.
2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach oraz w następujących okresach:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania danych
Wykonanie umowy o świadczenie usług lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)– przetwarzanie danych jeststrony niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.
Marketing bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności gospodarczej oraz dążeniu do świadczenia usług Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).
Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO (obowiązek prawny) w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeńjakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

 

4) ODBIORCY DANYCH

1. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
3. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcy poczty elektronicznej oraz dostawcy oprogramowania komputerowego,do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia Państwa zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
b. dostawcy usług księgowych, prawnych, windykacyjnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia Państwa zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

5) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia– osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Prawo do sprzeciwu– osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

Załącznik numer 2 do OWS
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
JACEK MAZUREWICZ INNOVATIVE ENGLISH
Rynek 14, 13-324 Grodziczno
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.